O nama

Istorijat
 
Centar za prava djeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija, registrovana marta mjeseca 2000-te godine u Podgorici.
Misija Centra za prava djeteta Crne Gore je unapređenje kvaliteta života djece i mladih na teritoriji Crne Gore, kroz promociju i programe zaštite dječjih prava. Svoje aktivnosti Centar za prava djeteta Crne Gore sprovodi poštujući četiri osnovna principa: Pravo na život, opstanak i razvoj;  Nediskriminacija; Participacija i Najbolji interesi djeteta. Namjera nam je da, slijedeći vrijednosti organizacije: otvorenost, toleranciju, odgovornost, poštujući principe i politiku drugih organizacija, radimo na programima koji su u najboljem interesu djeteta. Težnja Centra za prava djeteta Crne Gore je da doprinese da se prava djeteta u našoj zemlji što doslednije poštuju, da budu osnov za rad profesionalaca, misao vodilja za roditelje i staratelje i sadržaj svijesti svakog djeteta. Tako ćemo brže i sa većim izgledima na uspjeh postati društvo u kome je individualni doprinos popjedinca vrijedan pažnje.
Konvencija o pravima djeteta, kao međunarodni dokument, za nas ima poseban značaj, ali nam sama po sebi nije cilj, već i sredstvo kojim ćemo pokušati da ostvarimo ono što smo zacrtali kroz misiju organizacije. Centar za prava djeteta Crne Gore nastoji da okupi i uspostavi kontakte sa što više institucija i nevladinih organizacija koje se bave djecom, s ciljem da prepozna probleme koji nijesu institucionalno tretirani, radi adekvatne pomoći djeci i mladima, kako kroz promociju, tako i kroz konkretne programe zaštite dječjih prava.
Centar za prava djeteta Crne Gore je evidentna potreba lokalne sredine i države Crne Gore za stabilnom i prepoznatljivom nevladinom organizacijom iz oblasti dječjih prava, što potvrđuje i veliki broj realizovanih projekata.
            Uspješnim realizovanjem  niza  projekata sa različitim partnerima, uz finansijsku podršku kako međunarodnih donatora tako i državnih institucija Centar je pokazao da ima kapacitete upravljanja budžetom, plansko i namjensko upravljanje,  u skladu sa planiranim aktivnostima i odobrenim sredstvima. To potvrđuju završni računi i izvještaji Auditorskih agencija.
Centar za prava djeteta je realizacijom velikog broja projekata, dobrom saradnjom sa institucijama sistema, lokalnom zajednicom, lokalnim i međunarodnim organizacijama i posebno kroz direktan rad sa djecom  obezbijedila prepoznatljivost kao stabilna i respektabilna organizacija kako na lokalnom , tako i na republičkom nivou.
Uključivanje djece u programske aktivnosti Centra  prestavlja afirmaciju njihovih prava  na okupljanje i udruživanje , na informaciju, na učešće i mišljenje
Navedeni projekti ukazuju na sposobnost naše organizacije za dobro i odgovorno iniciranje, organizovanje, implementaciju projekta i upravljanje budžetom.