Javni poziv za uključivanje u projekat Ekonomskog osnaživanja pojedinaca/članova porodica u krizi

 

Ekonomsko osnaživanje pojedinaca/članova porodica u krizi - ReLOaD2

 

Centar za prava djeteta Crne Gore je počeo 01. jula 2023. sa realizacijom projekta “Ekonomsko osnaživanje pojedinaca/članova porodica u krizi”. Projekat je podržan kroz Regionalni program za lokalnu demokratiju za Zapadni Balkan – ReLOaD2.

ReLOaD2 program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava, među kojima su Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, i opštine Zeta i Danilovgrad, čineći klaster “Središnji region”

Projekat Ekonomsko osnaživanje pojedinaca/članova porodica u krizi ima za cilj osnaživanje pojedinaca/članova porodica u krizi koji spadaju u grupu teže zapošljivih lica, a koji bi sa usvajanjem novih znanja i vještina mogli lično doprinijeti  povećanju ekonomske samoodrživosti sopstvenih porodica. 

Jačanje kapaciteta teže zapošljivih lica realizuje se kroz njihovo stručno osposobljavanje (obrazovanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju), usvajanje novih znanja i vještina (soft skills), što unapređuje njihove pozicije na tržištu rada.

Ciljna grupa su pojedinci/članovi porodice u krizi :

  • Romi i Egipćani, naročito žene;
  • Manje obrazovana nezaposlena lica, mladi, naročito žene, lica starosti preko 50 godina, dugoročno nezaposlena lica;
  • Korisnici MOP-a;
  • Pripadnici manjinskih grupa;
  • Nezaposlena lica bez radnog staža, naročito niskokvalifikovani;
  • Samohrane majke/očevi;
  • Lica koje ne rade puno radno vrijeme i ne ostvaruju primanja za normalnu egzistenciju (sezonski poslovi, povremeni angažmani….).

 

Projektnim aktivnostima će biti obuhvaćeno 25 korisnika sa područja Glavnog grada Podgorica.

Zainteresovani za ovakav vid podrške mogu se javiti popunjavanjem prijave na javni poziv koji  Centar objavljuje od 01. do 31. jula 2023. Takođe, pojedince na ovaj vid podrške može uputiti Centar za socijalni rad Podgorica, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, Crveni krst, Zavod za zapošljavanje i druge nevladine organizacije koje rade sa klijentima koji imaju probleme zapošljavanja.

Procjenu potreba zainteresovanih korisnika će raditi stručni tim (psihologica, socijalna radnica).

Neposredan rad sa korisnicima podrazumijevao bi rad po fazama: 

 

I Faza motivacije

II Faza podrazumijeva  mapiranja kapaciteta i potencijala (psihološka procjena i procjena postojećih znanja i vještina i potreba kao i sklonosti za druga zanimanja).

III faza podrške je jačanja znanja i vještina.

IV faza podrške korisnicima je faza razvoja proaktivnosti.

V faza je faza kreiranja podržavajućeg okruženja (podrška neformalne mreže sastavljena od predstavnika instistucija, službi, nevladinih organizacija) .

VI faza monitoringa, praćenja efekata i evaluacije napredovanja korisnika.

Zainteresovani se mogu prijavljivati tokom jula 2023.g. Realizacija obuka je planirana od septembra 2023.godine.

Ponuđene obuke imaju različito vrijeme trajanja, neke podrazumijevaju mogućnost pojedinačnih, a većina grupnih obuka rada/obuke. Akreditovane obuke omogućiće korisnicima po završetku programa sticanje zvaničnih sertifikata o stručnim kvalifikacijama koji će im otvoriti prostor za pozicioniranje na tržistu rada i biti od značaja prilikom zapošljavanja.

Obuke mekih vještina (soft skills) tematski bi se fokusirale na:  Značaj komunikacije (verbalne i neverbalne) u procesu traženja posla i osnaživanju poslovnih odnosa; Stilovi i oblici komunikacije u poslovnom svijetu; Kako prevenirati konflikte i rješavati ih mirnim putem; Važnost timskog rada i njegovanje profesionalnih vrijednosti; Upravljanje vremenom i raspoloživim resursima itd.

Korisnicima će biti ponuđene i obuke za koje postoje akreditovani pružaoci obuka, a koje se odnose na određene zanate (usavršavanje stranih jezika, serviser računara, informatička pismenost, frizeri, kozmetičar, pekar, pica majstor, kuvar i sl.......).

Kako bi ohrabrili korisnike da se prijave za ovakav vid podrške, Centar nudi mogućnost da djeca korisnika koji nemaju organizovan način brige za njih dok su na obukama ili podršci budu uključena u edukativno-kreativne i psiho-socijalne radionice ili neke druge aktivnosti Centra za prava djeteta Crne Gore.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave popunjavanjem formulara, koji možete preuzeti OVDJE.

 

Prijave se mogu slati putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Više informacija o javnom pozivu možete dobiti radnim danima od 9 do 17h  putem telefona +382 20 245 789 ili direktno u prostorijama Centra za prava djeteta Crne Gore , ul. Vlada Ćetkovića 54 Podgorica .

 

Poziv za prijavu  je otvoren od 01. do 31. Jula 2023. g.

Tim Centra za prava djeteta Crne Gore